Privacyverklaring 

Inleiding

Deze verklaring is van toepassing op alle door Coaching Twente geleverde producten en diensten.

Coaching Twente, gevestigd aan de Bornsestraat 194, 7556 BM in Hengelo (o), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die ik verwerk

Coaching Twente verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij heeft verstrekt. Gegevens die Coaching Twente van u nodig heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door Coaching Twente in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

 • Voorletters en achternaam
 • Geboortedatum
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
 • Telefoonnummer (mobiel en/of vast)
 • E-mailadres
 • Informatie door deelnemers en coachees aangereikt in het kader van training en/of coaching

Verwerkt Coaching Twente ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Coaching Twente verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Waarom heb ik gegevens nodig?

Als u eenmaal een overeenkomst heeft met Coaching Twente, dan wil ik u goed van dienst zijn. Ik gebruik uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten.
 • Om goederen en diensten aan u te leveren.
 • Als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit Coaching Twente. Bijvoorbeeld om u via mijn nieuwsbrief te informeren over een (nieuwe) activiteit van Coaching Twente. Wilt u niet benaderd worden via mijn nieuwsbrief, dan kunt u dit aangeven in de nieuwsbrief door onderaan op ‘uitschrijven’ te klikken.

Ik kan uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Coaching Twente gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Coaching Twente zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Hoe lang bewaar ik gegevens?

Coaching Twente zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Procesgegevens (NAW, mailadressen, data, facturatie, kostenspecificaties etc.) worden na 7 jaar vernietigd. Persoonlijke coachdossiers en individuele testresultaten worden na 2 jaar vernietigd.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden

Coaching Twente verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)

Coaching Twente maakt geen gebruik van cookies. Indien er sprake mocht zijn van cookie-gebruik betreft het alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan mijn websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat mijn website naar behoren werkt en onthoudt bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij mij bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar info@coachingtwente.nl.

Beveiliging

Coaching Twente hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Coaching Twente heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij Coaching Twente toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval Coaching Twente gebruik maakt van de diensten van derden, zal Coaching Twente in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken over de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op.

Uw privacy rechten

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal Coaching Twente u hierover binnen 14 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via info@coachingtwente.nl.

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u contact met mij opnemen, via info@coachingtwente.nl.

Deze privacyverklaring is opgesteld door Judith Oude Reimerink op 11 mei 2018.